Umowa

projekt

Umowa Kooperatywy

przy budowie domu wielorodzinnego „Willa Kaskada” w Warszawie ul. Chlewińska 13

1. …………………………………………………………….., zamieszkałym w ………………………………..
przy ul. …………………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym
………………………………………….,
2…
zwanymi dalej Współinwestorami

§ 1

I. Współinwestorzy podpisują niniejszą umowę w celu realizacji przedsięwzięcia budowlanego, polegającego na nabyciu prawa do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Chlewińskiej 13 o pow. 658 m2 i wybudowania na niej budynku wielorodzinnego.
II. Współinwestorzy ustalają, że w budynku mieszkalnym wielorodzinnym „Willa Kaskada”:
a) lokal mieszkalny nr 1 oraz pomieszczenia przynależne wraz z udziałem w częściach wspólnych po ustanowieniu odrębnej własności lokalu będzie własnością …………………………………………………………………………………………..
b) lokal mieszkalny nr … et c.

III. Wspólne przedsięwzięcie budowlane będzie obejmowało w szczególności:
1. przygotowanie umowy określającej szczegółowe warunki na jakich przedsięwzięcie będzie realizowane,
2. nabycie prawa własności do nieruchomości opisanej w ust. I w częściach ułamkowych, które odpowiadają wielkości planowanych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi w stosunku do powierzchni wszystkich lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnym.
3. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
4. Realizację procesu budowlanego, zgodnie z terminami określonymi w umowie z inwestorem zastępczym – generalnym wykonawcę oraz załączonym do tej umowy harmonogramem prac.
5. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
6. Ustalenie udziałów w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu, dokonanie ostatecznych wzajemnych rozliczeń między Współinwestorami oraz wyodrębnienie własności poszczególnych lokali.

§ 2

Współinwestorzy ustalają, że:
I. niniejsza umowa zostaje zawarta na czas realizacji inwestycji „Willa Kaskada” i obowiązuje od dnia jego podpisania.
II. jako zakończenie inwestycji rozumie się prawomocne postanowienia sądu wieczystoksięgowego o wyodrębnieniu własności lokali.

§ 3

I. Poszczególni Współinwestorzy zobowiązują się ponosić wydatki na pokrycie kosztów nabycia nieruchomości, projektowania i budowy oraz wszelkich kosztów dodatkowych, odpowiednio do swoich udziałów w nieruchomości.
II. Przepływy pieniężne dotyczące całego przedsięwzięcia budowlanego, odbywają się za pośrednictwem rachunku bankowego rachunku, na który Współinwestorzy będą wnosić kwoty pieniężne, o których mowa w ust. I.

§ 4

W przypadku, gdy Współinwestor narusza zobowiązania, wynikające z niniejszej umowy i w ten sposób utrudnia lub zagraża realizacji wspólnego przedsięwzięcia budowlanego lub oświadczy, że utracił zdolność do kontynuowania udziału w inwestycji, przeniesie swoje prawo własności na Współinwestora z listy rezerwowej lub na partnera publicznego, jeżeli jest jej sygnatariuszem..

§ 5

Decyzje Współinwestorów podejmowane są na Posiedzeniach Współinwestorów, odbywających się w terminach i miejscach uzgodnionych przez Współinwestorów, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 6

I. Do czasu uregulowania należności za działkę, Współinwestorów reprezentuje właściciel działki lub wskazany przez niego pełnomocnik.
II. Po uregulowaniu należności za działkę, wygasa prawo pełnienie reprezentacji przez osobę wskazaną w ust. I.

§ 7

Współinwestorzy w terminie 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, zobowiązują się do złożenia wniosków o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych, które po ustanowieniu odrębnej własności lokali będą ich własnością.

§ 8

I. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
II. Wszelkie zmiany, jak również wypowiedzenie niniejszej umowy, winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Niniejsza umowa ma wyłącznie charakter informacyjny.
Wersja ostateczna zostanie opracowana przez kancelarię notarialną i w oparciu o postanowienia Ustawy o Kooperatywach mieszkaniowych z dnia 4 listopada 2022 r.